论语·八佾篇注音版

 幼清文学网   2024-02-28 10:38   54 views 人阅读  0 条评论
lún·piān
kǒngwèishì:“tíngshìrěnshúrěn?”
sānjiāzhěyōngchè,yuē:‘xiāngwéigōngtiān’,sānjiāzhītáng?”
yuē:“rénérrén?rénérrényuè?”
línfàngwènzhīběnyuē:“zāiwèn!shēníngjiǎn;sàngníng。”
yuē:“zhīyǒujūnzhūxiàzhī。”
shìtàishānwèirǎnyǒuyuē:“néngjiù?”duìyuē:“néng。”yuē:“!céngwèitàishānlínfàng?”
yuē:“jūnsuǒzhēngshè!ràngérshēngxiàéryǐnzhēngjūn。”
xiàwènyuē:“‘qiǎoxiàoqiànměipànwéixuànwèi?”yuē:“huìshìhòu。”yuē:“hòu?”yuē:“zhěshāngshǐyánshī。”
yuē:“xiànéngyánzhīzhēng;yīnnéngyánzhīsòngzhēngwénxiànnéngzhēngzhī。”
yuē:“guànérwǎngzhěguānzhī。”
huòwènzhīshuōyuē:“zhīzhīshuōzhězhītiānxiàshìzhū!”zhǐzhǎng
zàishénshénzàiyuē:“。”
wángsūnjiǎwènyuē:“‘mèiàonìngmèizào’,wèi?”yuē:“ránhuòzuìtiānsuǒdǎo。”
yuē:“zhōujiānèrdàiwénzāi!cóngzhōu。”
tàimiàoměishìwènhuòyuē:“shúwèizōurénzhīzhī?tàimiàoměishìwèn。”wénzhīyuē:“shì。”
yuē:“shèzhǔwèitóngzhīdào。”
gònggàoshuòzhīyángyuē:“!ěràiyángài。”
yuē:“shìjūnjìnrénwéichǎn。”
dìnggōngwèn:“jūn使shǐchénchénshìjūnzhī?”kǒngduìyuē:“jūn使shǐchénchénshìjūnzhōng。”
yuē:“《guān》,éryínāiérshāng。”
āigōngwènshèzǎizǎiduìyuē:“xiàhòushìsōngyīnrénbǎizhōurényuē使shǐmínzhàn。”wénzhīyuē:“chéngshìshuōsuìshìjiànwǎngjiù。”
yuē:“guǎnzhòngzhīxiǎozāi!”huòyuē:“guǎnzhòngjiǎn?”yuē:“guǎnshìyǒusānguīguānshìshèyānjiǎn?”“ránguǎnzhòngzhī?”yuē:“bāngjūnshùménguǎnshìshùmén;bāngjūnwéiliǎngjūnzhīhǎoyǒufǎndiànguǎnshìyǒufǎndiànguǎnshìérzhīshúzhī?”
tàishīyuèyuē:“yuèzhīshǐzuò;zòngzhīchúnjiǎochéng。”
fēngrénqǐngjiànyuē:“jūnzhīzhìwèichángjiàn。”cóngzhějiànzhīchūyuē:“èrsānhuànsàng?tiānxiàzhīdàojiǔtiānjiāngwéiduó。”
wèisháo》:“jìnměiyòujìnshàn。”wèi》:“jìnměiwèijìnshàn。”
yuē:“shàngkuānwèijìnglínsàngāiguānzhīzāi!”
本文地址:http://wenxue.youqingshuyuan.com/111.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 幼清文学网 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情