论语·学而篇注音版

 幼清文学网   2024-01-17 14:28   87 views 人阅读  0 条评论
lún·xuéérpiān
yuē:“xuéérshízhīyuè?yǒupéngyuǎnfānglái?rénzhīéryùnjūn?
yǒuyuē:“wèirénxiàoérhàofànshàngzhěxiǎn;hàofànshàngérhàozuòluànzhěwèizhīyǒujūnběnběnérdàoshēngxiàozhěwéirénzhīběn!”
yuē:“qiǎoyánlìngxiǎnrén!”
zēngyuēsānxǐngshēn:wèirénmóuérzhōng?péngyǒujiāoérxìn?chuán?”
yuē:“dǎoqiānshèngzhīguó,jìngshìérxìnjiéyòngéràirén使shǐmínshí。”
yuē:“xiàochūjǐnérxìnfànàizhòngérqīnrénxíngyǒuxuéwén。”
xiàyuē:“xiánxián;shìnéngjié;shìjūnnéngzhìshēn;péngyǒujiāoyánéryǒuxìnsuīyuēwèixuéwèizhīxué。”
yuē:“jūnzhòngwēixuézhǔzhōngxìnyǒuzhěguòdàngǎi。”
zēngyuē:“shènzhōngzhuīyuǎnmínguīhòu。”
qínwèngòngyuē:“zhìshìbāngwénzhèngqiúzhīzhī?”gòngyuē:“wēnliánggōngjiǎnràngzhīzhīqiúzhīzhūrénzhīqiúzhī?”
yuē:“zàiguānzhìguānxíng;sānniángǎizhīdàowèixiào。”
yǒuyuē:“zhīyòngwéiguìxiānwángzhīdàowéiměixiǎoyóuzhīyǒusuǒxíngzhīérjiézhīxíng。”
yǒuyuē:“xìnjìnyángōngjìnyuǎnchǐyīnshīqīnzōng。”
yuē:“jūnshíqiúbǎoqiúānmǐnshìérshènyánjiùyǒudàoérzhèngyānwèihàoxué。”
gòngyuē:“pínérchǎnérjiāo?”yuē:“wèiruòpínérérhàozhě。”gòngyuē:“《shīyún:‘qiēcuōzhuó’,zhīwèi?”yuē:“shǐyánshīgàozhūwǎngérzhīláizhě。”
yuē:“huànrénzhīzhīhuànzhīrén。”
本文地址:http://wenxue.youqingshuyuan.com/25.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 幼清文学网 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
PREVIOUS:已经是最后一篇了

 发表评论


表情