论语·为政篇注音版

 幼清文学网   2024-02-03 10:02   68 views 人阅读  0 条评论
lún·wéizhèngpiān
yuē:“wéizhèngběichénsuǒérzhòngxīnggǒngzhī。”
yuē:“《shīsānbǎiyánzhīyuē:‘xié’。”
yuē:“dàozhīzhèngzhīxíngmínmiǎnérchǐdàozhīzhīyǒuchǐqiě。”
yuē:“shíyòuérzhìxuésānshíérshíérhuòshíérzhītiānmìngliùshíérěrshùnshíércóngxīnsuǒ。”
mèngziwènxiàoyuē:“wéi。”fánchígàozhīyuē:“mèngsūnwènxiàoduìyuēwéi’。”fánchíyuē:“wèi?”yuē:“shēngshìzhī;zàngzhīzhī。”
mèngwènxiàoyuē:“wéizhīyōu。”
yóuwènxiàoyuē:“jīnzhīxiàozhěshìwèinéngyǎngzhìquǎnjiēnéngyǒuyǎngjìngbié?”
xiàwènxiàoyuē:“nányǒushìláo;yǒujiǔshíxiānshēngzhuànzēngshìwéixiào?”
yuē:“huíyánzhōngwéi退tuìérxǐnghuí。”
yuē:“shìsuǒguānsuǒyóuchásuǒānrényānsōuzāi?rényānsōuzāi?”
yuē:“wēnérzhīxīnwéishī。”
yuē:“jūn。”
gòngwènjūnyuē:“xiānxíngyánérhòucóngzhī。”
yuē:“jūnzhōuérxiǎorénérzhōu。”
yuē:“xuéérwǎngérxuédài。”
yuē:“gōngduānhài!”
yuē:“yóuhuìzhīzhī!zhīzhīwéizhīzhīzhīwéizhīshìzhì。”
zhāngxuégānyuē:“duōwénquēshènyánguǎyóu;duōjiànquèdàishènxíngguǎhuǐyánguǎyóuxíngguǎhuǐzàizhōng。”
āigōngwènyuē:“wéimín?”kǒngduìyuē:“zhícuòzhūwǎngmín;wǎngcuòzhūzhímín。”
kāngwèn:“使shǐmínjìngzhōngquànzhī?”yuē:“línzhīzhuāngjìng;xiàozhōng;shànérjiàonéngquàn。”
huòwèikǒngyuē:“wèizhèng?”yuē:“《shūyún:‘xiàowéixiàoyǒuxiōngshīyǒuzhèng。’shìwéizhèngwéiwéizhèng?”
yuē:“rénérxìnzhīchēxiǎochēyuèxíngzhīzāi?”
zhāngwèn:“shíshìzhī?”yuē:“yīnyīnxiàsuǒsǔnzhī;zhōuyīnyīnsuǒsǔnzhīhuòzhōuzhěsuībǎishìzhī。”
yuē:“fēiguǐérzhīchǎn;jiànwéiyǒng。”
本文地址:http://wenxue.youqingshuyuan.com/60.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 幼清文学网 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情